Activiteiten

Pinksteren 2020

Zie hiervoor kerkdienst beluisteren 31 mei 2020

 

Vlam van Pasen

O, VLAM VAN PASEN……………..

 paaskaars

We zijn gewend op de avond van Stille Zaterdag het Licht van Pasen de kerk in te brengen met het aansteken van de nieuwe Paaskaars. Hoewel er geen dienst was, is er wel een nieuwe Paaskaars. Conny Hensen heeft de prachtige afbeelding erop gemaakt. De kaars staat al in de kerk, wacht op ons…….

 

 

In het begin heerste de duisternis

Gods woord klonk

er zij licht

en er was licht

 

De nacht heerst over de duisternis

de dag is vol licht.

oneindig, zon, maan, sterren

als een volmaakt geschenk

van boven

van de Vader van de hemellichten

 

Golgotha

drie uren van duisternis

vol strijd

Paasmorgen

het Woord is levend

en het leven is het licht

het licht heeft overwonnen

de duisternis

heeft het licht niet in haar macht gekregen

 

Goddank!

 

Geloof in het licht

Geloof in het Woord

Geloof in God zelf!

 

Geloof het

Er zij licht

Paas-licht

 

Pasen

         PASEN

 

De Heer is waarlijk opgestaan!

Halleluja

 pasen1

 

Het Paasevangelie volgens Marcus

Hoofdstuk 16: 1-8

 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus en Salomé geurige olie om Hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; want het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk, maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ’Hij gaat jullie voor naar Gallilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij heeft gezegd’. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

 

Wie zal voor ons de steen weg rollen?

 

Dat is wel een reële vraag van de vrouwen die ’s morgens in alle vroegte naar het graf van Jezus gaan. Opvallend dat in dit korte stukje Paarverhaal die steen wel drie wordt genoemd. Marcus zegt er zelfs bij: het was een heel grote steen. Zo’n steen om een graf af te sluiten kon wel anderhalve meter hoog zijn en woog honderden kilo’s. Dat rol je niet zomaar opzij. Wij in elk geval niet, zo realiseren die vrouwen zich.

De twee Maria’s en Salomé zitten vanmorgen niet alleen met die kolossale grafsteen. Na alles wat ze hebben meegemaakt ligt er een steen op hun hart. Een steen van verwarring, verdriet, van somberheid en hopeloosheid. Het gewicht daarvan trekt hen naar beneden. Dat klinkt wellicht ook mee in hun vraag.

Herkennen we iets van het gevoel dat in deze vraag meeklinkt? Stenen in je leven….verdriet, rouw, zorg om gezondheid, angst voor de tijd waarin we leven en voor de toekomst .Wat staat ons nog te wachten? Als een harde, koude, zware steen kunnen ze op je hart liggen. Geen beweging in te krijgen. In de weg om het juiste perspectief te hebben. En hoe zal het dan Pasen worden?

Wie zal voor ons die steen wegrollen?

 

En dan staat er:…. maar toen ze opkeken zagen ze dat de steen al weggerold was ….. Is dat niet mooi!

Toen ze opkeken. Eerst kijken ze naar beneden, waren ze te neergeslagen, wanhopig, in zichzelf gekeerd, maar alles verandert als ze beginnen op te kijken. Het verschil zit hier in de richting waarin je kijkt. Kijk je naar beneden of kijk je omhoog. Laat je je hoofd hangen of hef je je hoofd omhoog.

Wie omhoog kijkt, ziet dingen in een ander licht. De steen die een onoverkomelijk, keihard obstakel leek, is misschien nog wel groot, maar hij verspert ons niet meer de weg. Je kunt erlangs, er omheen en je vindt een weg om verder te gaan.

 

De weg van de vrouwen brengt hen in het graf. Dat zette me aan het denken. Pasen wordt het niet zomaar. Het is een weg die we gaan; langs het lijden, het kruis en tot in het graf. Dat kunnen we niet overslaan voor de Paasjubel klinkt ook zal zouden we dat wel graag willen. Pasen komt meer en meer aan het licht tegen de achtergrond van de stenen in ons leven. De keien en de kiezels die we onder ogen moeten zien. Onze tranen, onze angsten, onze wanhoop en zonden. Jezus weet daar raad mee. Hij heeft het allemaal op zich genomen aan het kruis. Hij rolt vol genade onze stenen weg, draagt onze last en maakt zo de weg vrij om opnieuw te beginnen. Dat is de overweldigende boodschap van Pasen: De steen is weg! De drie vrouwen zagen het pas toen ze niet langer naar beneden keken, zich lieten beheersen door wat voor ogen was, maar omhoog keken. Toen ze de moed hadden voorbij de steen het graf binnen te gaan. Dat graf wat leeg was. Waar hen verteld wordt:’ Hij is opgewekt, Hij is niet hier!’ Dat is de werkelijkheid van Pasen.

De steen is weg! Voor u, voor jou, voor mij. Geen grafsteen, hoe groot en zwaar ook kon Jezus tegenhouden. En als God de steen van Jezus graf aankan, kan Hij ook de stenen in ons leven aan. Hoe hard, hoe groot, hoe koud ze ook zijn. Niets staat de opgestane Heer in de weg om in ons leven iets nieuws te beginnen. Er is geen plek in ons leven zo donker of er kan Paaslicht binnenvallen.

pasen2

 

Pasen is geen toverwoord. Pasen is een weg die je mag gaan. Een weg van stenen opzoeken en laten opruimen. Een weg van je spelonken openen en durven binnengaan. Een weg van benoemen, belijden, loslaten en opnieuw beginnen. Op die weg ben je nooit alleen. Want Jezus is ons er op voorgegaan. Als wij terneergeslagen zijn, richt hij ons hoofd omhoog. Als wij struikelen, zet hij ons weer op onze voetenAls wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. En waar wij lijken vast te lopen en te stranden, daar maakt Hij nu juist een nieuw begin.

Gebed

Heer, onze God. U bent de Levende!

Vandaag roepen we het uit: U bent werkelijk opgestaan.

Dank U dat het graf nooit het laatste woord heeft.

Dat uw opstandingskracht sterk genoeg is om ieder die gelooft een op te laten staan.

Dank U dat U leefde om te sterven en stierf om te leven.

Jezus onze Heer, U brengt ons in een leven vol licht waarin geen plaats meer is voor angst.

De opstanding getuigt van kracht, uw kracht die in ons is zodat we in staat zijn tot dingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden.

Laat ons opstaan deze dag, opkijken en niemand zien dan U alleen.

Amen.

U zij de glorie, opgestane Heer!                                               Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

U zij de victorie, nu en immermeer.                                         Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,                      In zijn goddelijk wezen, is mij glorie groot;
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.                  niets heb ik te vrezen, in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!                                                U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer                                           U zij de victorie, nu en immermeer

 

 pasen3

Sta op en schitter 

Mijn kind, Mijn geliefde,
word wakker, word wakker.
Verzamel opnieuw je krachten.
Kleed je op je mooist.
Sta op,

en schud het stof van je af.
Het stof van alles wat je weerhoudt
om te zijn, te worden,
die Ik je heb bedoeld te zijn.
Neem je plaats in
en ruk de ketenen van je hals.
De ketenen van alles
wat tussen jou en Mij instaat
en je vastbindt.
Sta op en schitter.
Je licht is gekomen.
Mijn luister, Mijn heerlijkheid, Mijn glorie
schijnt over jou.
De aarde wordt bedekt onder het duister,
maar over jou schijnt Mijn  licht.
Sla je ogen op en zie.
Je ogen zullen gaan stralen
en vreugde zal ruimte brengen
in je hart.
Want Ik ben Degene die geneest
die gebroken zijn
en die hun diepe wonden verzorgt.
Mijn geliefde,
wordt wakker en sta op.
Je licht is gekomen.
Mijn luister, Mijn heerlijkheid, Mijn glorie
schijnt over jou!!!

 

Stille zaterdag

Stille Zaterdag

1

Psalm 130:3

Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.

Mijn hart hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,

blijf ik o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

De stilste dag in de geschiedenis van deze wereld is onbetwist Stille Zaterdag. De dag nadat Jezus Christus gestorven is aan een kruis. Niet alleen zijn vrienden, maar iedereen die op Golgotha getuige was geweest of ervan hoorde, werd daar stil van. Dit was toch de man die alleen maar het goede voor de mensen zocht? Vooral voor diegenen die niet voor zichzelf konden opkomen: de armen, de blinden, de zieken, de melaatsen? Dit was toch degene die zei dat Hij de Redder van de wereld was en namens God sprak? Stille Zaterdag is écht een dag om daar eens bij stil te staan. Bij wanhoop, bij verlies, bij dat wat je kwijtgeraakt bent. Maar ook bij de vraag: wat is werkelijk waardevol in mijn leven?

Uit de Bijbel: Johannes 19:40-42

Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dichtbij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 

Hoe stil zullen de volgelingen van Jezus zijn geweest. Vandaag is het voor ons Stille Zaterdag. Is elk woord er een teveel? Wie het Paasevangelie aandachtig leest, merkt hoe stil deze zaterdag moet zijn geweest. Alle hoop is de bodem in geslagen. Al het verbindende werk van Jezus – de voetwassing, de wonderen, de woorden vanaf het kruis – het lijkt voor niets. De groep volgelingen is uit elkaar geslagen. Hun geliefde Jezus in het graf. Hij is uiteindelijk net als alle anderen. Er is geen hoop in de wereld.

God in een graf!?

Onmogelijk. Absurd. In Jezus zeggen we het toch. Wat een troost voor wie het leven moet loslaten. Je gaat naar een plek waar de Heer al was. Jezus vervult de Psalmen. ‘Lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar’ (Psalm 139:8b). Je bent niet alleen. Zelfs niet in het graf. In alles is Jezus Heer. Let daarom op. Want het evangelie zet een volgende stap. Het maakt de werkelijkheid van Stille Zaterdag tot de onze. We zijn met Christus begraven (Romeinen 6:4a). Herinner je vandaag dat je gedoopt bent.

Uit de Bijbel: Johannes 1:1-5

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. En alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen!

Laten we een kaars aansteken en die voor het raam zetten zodat achter vele ramen in ons dorp gezien zal worden dat het Licht het donker heeft overwonnen.

 2

Als je de mogelijkheid hebt luister dan naar het lied: klik hier om te beluisteren

 

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Jezus heeft de regie. De voetwassing en kruisiging worden compleet gemaakt op Stille Zaterdag. Het gaat over verbondenheid tot in het graf. Dat geeft hoop. Eindeloze hoop. Subtiel vertelt Johannes van die hoop op die troosteloze dag. Het was immers een nieuw graf waarin Jezus werd gelegd. Een nieuw graf. Een graf waar eeuwig leven uit komt. 

Doopgedachtenis

In de Paasnacht worden wij teruggebracht naar de oorsprong van onze doop: wij zijn door het water getrokken - een nieuwe geboorte – naar een nieuw leven. Een leven in het licht van Jezus Christus. In deze nacht is ons de kracht van de opstanding geschonken en worden wij geroepen om onze doop te gedenken. Het is ondenkbaar dat een gedoopt mens een gemakkelijke weg zou lopen. Doopgang is diepgang. Wie instemt met zijn of haar doop, belijdt dat hij of zij de weg van het Koninkrijk wil gaan. Dat is het smalle pad in het voetspoor van Jezus, de opgestane Heer.

 3

Gebed

Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde,

De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken.

U hebt het licht dat door U is geschapen bestemd om vooruit te wijzen naar U,

naar uw lichtende waarheid, naar uw liefde en goedheid.

Wij danken U voor deze nacht waarin U licht over ons laat opgaan in Jezus uw Zoon.

We danken U voor de hoop op leven die U in ons wakker hebt geroepen.

Wij danken U dat we uw woord mogen horen en mogen zingen van uw trouw aan ons.

Laat het licht van Christus die verrezen is het donker uit ons leven verdrijven.

Wek ook ons tot leven door uw Geest, dat wij opstaan als zonen en dochters van U en als herboren mensenkinderen U zullen belijden als de God van ons leven Amen.

Lied 637

O vlam van Pasen steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan!

De Zoon voor wie het duister zwicht, de Zoon is als de zon zo licht!

De oude nacht voorgoed gedood, de toekomst kleurt de morgen rood.

Ziehier hoe God vergevend is en hoe zijn liefde levend is.

 

Onze activiteiten

 

Geachte bezoeker,

Hieronder ziet u informatie over actuele activiteiten.

Informatie over Pasen, Pinksteren of Kerst is te vinden via het menu aan de linker zijde.

 

 

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
September 2020
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Banner