Kerkdienst beluisteren

Kerkdienst van 27 september 2020, voorganger: Marjanne de Bruin uit Molenaarsgraaf.

Embed Embed this video on your site

 klik hier om de uitzending in een externe player te spelen 

rechts klik hier en kies voor 'doel opslaan als' om de kerkdienst als mp3 op te slaan

 

Liturgie voor zondag 27 september ‘s Gravenmoer.

Voorganger:             Marjanne de Bruin.

Organist:                 Dik van Dalen

Thema:           “Het oog gericht op Jezus.”

Orgelspel.

Welkom en mededelingen.

Intochtlied: Psalm 92

1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,

dat men Hem eer bewijst, zijn naam is eerbiedwaardig.

Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt, houdt ons uw hand geborgen.

 

Stilgebed.                                                                  

Votum en groet.

 

Aanvangstekst.

Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder.
                                                                      
Spreuken 11:14a

Psalm 25; in de nieuwe psalmberijming

Wat een wonder mag dit heten, God laat ieder die Hem dient

zijn verbondsgeheimen weten, Hij beschouwt hem als een vriend.

Op de Heer richt ik mijn blik, door zijn trouw laat ik mij leiden.

Als ik vastraak in een strik, zal Hij mij opnieuw bevrijden.

Gebed

Leefregel 10 geboden

Toen sprak God deze woorden:

'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte,
uit de slavernij, heeft bevrijd.

Vereer naast mij geen andere goden.

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.

Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet,
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.
Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,
maar de zevende dag is een rustdag,
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken.
Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder.
Dan wordt u gezegend met een lang leven
in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Pleeg geen moord.

Pleeg geen overspel.

Steel niet.

Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'

Psalm 19: 5

5 Zo helpt Gij, God uw knecht en houdt zijn paden recht

in ’t spoor door u gewild.

Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht,

beloont Gij ruim en mild.

Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer

op zelfgekozen wegen.

O, reinig metterdaad mij van ’t verborgen kwaad

en leid mij met uw zegen!

Gebed om licht Heilige Geest

Lezing: Hebreeën 12: 1-13

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.

Kennelijk bent u de bemoediging vergeten
die tot u als tot kinderen wordt gericht:
‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’

Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?

Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.

Luisterlied: Turn Your Eyes Upon Jesus.

https://www.youtube.com/watch?v=-dFfLt2Bd3o&ab_channel=SaltOfTheSound

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face;
And the things of the earth will grow strangely dim
In the light of His glory and grace.

 Richt je ogen op Jezus.

Kijk Hem aan in zijn stralend gezicht;

En het aardse wordt dan wonderlijk vaag

In het licht van zijn glorie en genade.

 

Preek: “Het oog gericht opn Jezus.”

 Lied 939: 1 en 2

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

Stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
Leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2 U werd een mens, U daalde neer,
In onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
Die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
En brengt ons bij de Vader thuis,
Want door Uw bloed, Uw levenskracht,
Komen wij vrij voor God te staan.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht,
Leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
Niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
Bent U het doel van mijn bestaan.


Afkondiging van overlijden; Jaap Musterd

Psalm 43: 4 oude berijming

Dan ga ik op tot Gods altaren,

tot God mijn God de bron van vreugd.

Dan zal ik juichend stem en snaren

ten roem van zijne goedheid paren.

Die na kortstondig ongeneugt,

mij eindeloos verheugt.

 

Dankzegging en voorbeden.

Collecte doelen:

1. PKN – Vredesweek.

            2. Kerk.

3. Renovatie Kerkgebouwen

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader.

Slotlied ELB 270: 1 en 2

1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,

wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

 Wegzending en Zegen.

Orgelspel

 
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
Oktober 2020
Z M D W D V Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Banner