Home

Beste gemeenteleden,

 

Gezien de laatste ontwikkelingen acht de kerkenraad het raadzaam vanaf morgen (zondag 20 december)

de kerkdiensten alleen online te houden. Dat betekent dat de dienst opgenomen wordt in de kerk, met daarbij enkel de mensen 

die daarvoor nodig zijn zoals voorganger, ouderling van dienst, organist en koster.

De dienst wordt op de normale tijd opgenomen en daarna op de site gezet zodat iedereen de mogelijkheid heeft deze later te beluisteren.

We vinden het, met het Kerstfeest voor de deur heel jammer, maar willen geen onnodige risico's nemen.

 

Met hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Marjanne de Bruin

Laatst aangepast (vrijdag 15 januari 2021 18:50)

 

Liturgische brief voor 4e Advent

Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid

brengt en genezing in haar vleugels draagt.                                       Maleachi 3:20

 

We steken de vierde kaars aan. Wees stil en laat de woorden van de profeet Maleachi tot je doordringen.

 afbeelding ad 4

De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver.

Bezing nu met verblijden de heldere morgenster.

 

De eerste regels van lied 445, een typisch Adventslied. Geschreven door Jochen Klepper tijdens de donkere jaren van het nazi-regime in Duitsland. De duisternis, de angst krijgen plaats in dit lied. Je voelt hoe Jochen en zijn gezin (hij was getrouwd met een Joodse vrouw) lijden onder de nood en de vervolging. Zozeer dat hij met vrouw en dochter geen andere uitweg ziet dan het leven vrijwillig te verlaten in plaats van zich te melden voor transport naar Auschwitz. Maar wanneer je dit lied helemaal leest, ontdek je dat dat niet het enige is. De duisternis lijkt oppermachtig. Lijkt het zelfs te winnen van het licht. Waar is God? Diep verborgen in een wereld die gehuld is in donkerheid. En ook al is het alsof alles tegen is, dan is daar een ster. De nacht zal niet voor eeuwig heersen. God is de God van genade en zijn licht breekt zelfs door de zwartste nacht. De morgen zal weer aanbreken, stralend. De morgenster vertelt dat het niet lang meer duurt voor de morgen aanbreekt. In deze Adventstijd denken we dan aan het komend Kerstfeest. En tegelijk kijken we verder, voorbij het hier en nu, voorbij de moeite de nood, de zorg, de pijn en het verdriet. Met verlangen richten we ons op de nieuwe morgen. Stralend zal de zon die gerechtigheid brengt opgaan om voor eeuwig te schijnen.

Gebed om een nieuw begin

Midden een veld vol sterren: laat mijn oog ontdekken
die ene Ster, die mij wijst waar ik U vinden kan.

Midden een wereld vol muziek:
laat mijn oor horen dat éne lied dat mij zingt van de vrede, die Gij brengt.

Midden een wereld vol drukte
van mensen en dingen die komen en gaan,
haastig aan ons voorbij: laat mijn hart vreugde vinden in U die komt en blijft.

En is mijn nacht vol duisternis,
zonder sterren,
en is op mijn lippen elk lied gestorven,
en is er niemand meer die nog naar mij omziet, vertel mij dan het oude verhaal: altijd voor ieder,
ook voor mij, een nieuw begin,
voor wie luistert als een kind.

 afbeelding ad4-1

Jezus zegt:

‘Ik ben de blinkende Morgenster’

 

Laatst aangepast (vrijdag 18 december 2020 13:36)

 

Liturgische brief tweede Advent

Jesaja 60: 1-3

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door glans van je schijnsel.

afbeelding5-12 

 

Als vanzelf denk je soms: schitter ik wel genoeg voor God? Dat is nooit Gods vraag. Hij weet al lang dat wij geregeld meer in de duisternis zijn dan in het licht. Zijn eigen volk was daar, pijnlijk genoeg, jaar en dag een levend bewijs van geweest. Daarom komt Hij ons veelbelovend tegemoet en nodigt: ‘Sta op zoals je bent en kom in het licht dat Ik over je laat opgaan. In Jezus hét stralende licht, verscheen het op weergaloze wijze. Licht van pure genade en louter goedheid dat het duister verdrijft uit je hart, je ogen, je praten, je doen en laten. Dit biedt nieuw perspectief aan Israël en volken overal vandaag. Van heinde en ver ziet de profeet ze komen. Advent is niet anders dan je aansluiten bij die rij. Gaandeweg ga je ervan stralen, meer en mooier dan welke glitters ook.

(uit de Adventskalender van de PKN)

 

Alweer de tweede zondag van Advent. Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Letterlijk want afgelopen week moest ik om half vijf de lampen al aandoen. Voor veel mensen zijn deze donkere dagen extra donker omdat er een groot verdriet in hun leven kwam, omdat er zorgen zijn over gezondheid of spanning over het behoud van werk. Verborgen vaak leven medemensen in armoede. Denk deze week eens na over de vraag:

Wat kan ik doen om licht te zijn voor een ander?

Sietze de Vries verwoordt dat prachtig in lied 500:5

Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde,

wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade.

Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.

Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen.

afbeelding5-12-1

Kerst is het feest van licht. De geboorte van Jezus maakt Gods licht zichtbaar. We mogen Zijn licht met elkaar delen, ook met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Voor hen schreef Stef Bos het lied 'Geef licht'. Om het te beluisteren en te bekijken zie onderstaande link

afbeelding5-12-2

https://youtu.be/rDyJUeeIV0A

Laatst aangepast (zaterdag 05 december 2020 10:00)

 

Liturgische brief derde Advent

 

 

‘Laat de Heer uw vreugde blijven; Ik zeg u nogmaals: Wees altijd verheugd’

Filiippenzen 4:4

 

De derde zondag van Advent draagt de naam ‘Gaudete’, Latijn voor verheug je.

Waarom zullen we ons verheugen? Is er een reden voor vreugde?

Ja, zegt de Bijbel. De reden om blij te zijn is een Persoon. Hij draagt de naam Jezus. Zijn komst naar de wereld heeft midden in de nacht de herders omgeven met stralend licht uit de hemel. Aan hen werd gemeld dat er goed nieuws was, dat heel het volk met grote vreugde zou vervullen. Tijdens zijn leven hier op aarde heeft Jezus talloze mensen vreugde gegeven. Een vreugde die uitging boven alles. Hij heeft zijn licht laten schijnen. Meer nog; Hij was zelf het licht voor de wereld.

Wij, zijn volgelingen, zijn geroepen te gaan in zijn spoor, lichtdragers mogen we zijn. Een oud kinderliedje zegt: Jezus zegt dat Hij, hier, van ons verwacht, dat we zijn als kaarsjes, brandend in de nacht……

Zo zijn we onderweg naar de herdenking van de geboorte van Jezus Christus.

 

Gebed

 

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,

schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

 afbeelding 3 advent

 

De derde Adventskaars mag worden aangestoken.

Er komt steeds meer licht, symbool van de naderende komst van de Heer. Kijk in de stilte naar het licht van de kaars en wees verheugd.

 

Om over na te denken:

Misschien zijn er op dit moment moeilijke omstandigheden in je leven. Waarover zou je je ondanks dat toch kunnen verheugen?

 

 

Liturgische brief eerste Advent

 

Honderdduizend engelenmonden

zongen voor Gods aangezicht

in de kosmos ongeschonden

en God zeide: er zij licht.

 

God, verwek een nieuwe morgen

in Uw schepping zwaar ontwricht

nu in duisternis verborgen

roep nog eenmaal: “Er zij licht”.

 

 afbeelding1

‘Geef licht’

Twee woorden die de PKN in de adventskalender van dit jaar tot aandachtspunt heeft gemaakt. Licht is van levensbelang. ‘Er moet licht komen’ zijn de eerste woorden die God spreekt aan het begin van de Bijbel. Op deze eerste zondag van Advent richten we onze aandacht ook op het licht. Ik kies ervoor om die twee woordjes vandaag te zien als een gebed. Een verlangen, een uitzien naar wat God gaat doen.

Lezen: Lucas 1:26-28

Rond het begin van onze jaartelling: Het land Israël, overheerst door Rome. Een donkere tijd. Al eeuwenlang zwijgt de stem van God. Profetenwoorden zijn verstomd. Wordt er nog gebeden, hartstochtelijk verlangd naar de beloofde Messias, het Licht voor de wereld?

Het is daar waar Lucas zijn evangelie begint. We ontmoeten Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth, verloofd met Jozef de timmerman. Ergens in een dorpje van niks, uitgerekend daar gaat God iets nieuws beginnen. Maria krijgt op een dag bijzonder bezoek. Zomaar op een onbewaakt ogenblik, middenin haar gewone leven is daar een engel; Gabriël. Sta eens even stil en probeer je dat eens voor te stellen…………..

Talloze kunstenaars hebben deze ontmoeting weergegeven. Heel weinig deden dat zoals H. Tanner. De Maria die we hier zien afgebeeld is een doodgewoon en eenvoudig tienermeisje in een simpele, sobere ruimte. De engel is verborgen in het licht. Geen vleugels zoals vaak. Het licht van de engel bevindt zich ergens tussen God en Maria. Zo intens dat je er niet te lang naar kunt kijken. Je ogen richten zich haast vanzelf op Maria. Alsof de schilder ons zegt: God bewoont een ontoegankelijk licht en als je iets van Hem wilt zien, kijk dan naar dit meisje en luister naar de boodschap die ze krijgt. De woorden van de engel zijn groots, haast niet te bevatten en overweldigend.

 

afbeelding 1 advent -1

 

Begenadigd…de Heer is met je… Wees niet bang… God schenk je zijn gunst… Je zult het kind Jezus noemen… Hij zal een groot man worden… Zoon van God… Koning voor altijd… De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken…Voor God is niets onmogelijk…

Hoe zal Maria op dit wonderlijke bericht reageren? Maria spreekt de onvergetelijke woorden: ‘De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Maria is bereid haar leven helemaal door God te laten bepalen. De God die zijn belofte niet vergeten was. Die hét Licht van de wereld gegeven heeft: zijn Zoon, Jezus Christus. Met de komst van dit Licht gaat een nieuwe toekomst open. Een toekomst die steeds opnieuw opengaat waar mensen zoals u en jij en ik ons voor het eerst of opnieuw openstellen en durven toevertrouwen aan de woorden van God. Waar we zeggen: ‘U, Heer wil ik dienen, laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd’.

Tenslotte gaat de engel van Maria weg (vers 38) Het grootse moment is voorbij. Maria’s leven onomkeerbaar veranderd. Ze blijft achter met een opdracht die ze in eigen kracht nooit zal kunnen volbrengen. Een weg vol duistere momenten ligt voor haar – te beginnen met de confrontatie met haar Jozef, tot uiteindelijk de nacht van het kruis. Hoe vaak zal Maria in die omstandigheden in gedachten teruggegaan zijn naar haar ontmoeting met Gabriël. Naar zijn woorden ‘Verheug je, je bent begenadigd. Wees niet bang’. Ze weet zich door God gezonden en in dat weten groeit haar intimiteit met God en weet ze zich geborgen in zijn nabijheid.

 

Een mooi lied om te luisteren: MAGNIFICAT   Sela       https://youtu.be/rN6HRrcDri8

Steek op deze eerste zondag van Advent een kaars aan. Laat de stille, lichte vlam ons herinneren aan Jezus, het Licht van God gegeven. Hoopvol mogen we uitzien naar het feest van het licht; Kerstfeest.

 

Mensen kijken in het donker

naar een wereld vol verdriet.

Steek een kaars aan, die vertelt je

van het licht dat je straks ziet.

Het wordt anders.

Het wordt lichter.

Het wordt licht voor jou en mij

en voor iedereen op aarde.

Het wordt Kerst.

God is dichtbij.

 

afbeelding1 advent

Laatst aangepast (donderdag 26 november 2020 19:21)

 
Meer artikelen...
Willekeurige afbeelding
No images
Agenda
Januari 2021
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Banner